ຜູ້ຮ່ວມບໍລິຈາກ ( 100 ລາຍການລ້າສຸດ )
& 7,120,589 ກີບ ກີບ
ກວດຂໍ້ມູນ ( ບໍ່ສາມາດກວດລາຍການຂອງ M-money ອີງຕາມຄວາມປອດໄພ)
ກະລຸນາປ້ອນເບີໂທລະສັບ 20xxxxxxxx ຫຼື 30xxxxxxxx
ເບີໂທ ຈຳນວນເງິນ ຊ່ອງທາງ ເວລາ
20555xxx90 1,000 ກີບ USSD 14/11/2022 09:53 AM
20555xxx90 1,000 ກີບ USSD 14/11/2022 09:35 AM
20595xxx61 10 ກີບ USSD 07/11/2022 04:09 AM
20570xxx65 122 ກີບ USSD 04/11/2022 07:20 PM
20570xxx65 1,122 ກີບ USSD 04/11/2022 06:47 PM
20570xxx65 1,122 ກີບ USSD 04/11/2022 06:47 PM
20778xxx34 5 ກີບ USSD 31/10/2022 08:53 PM
20786xxx87 1 ກີບ USSD 27/10/2022 06:27 PM
20786xxx87 1 ກີບ USSD 27/10/2022 06:26 PM
20584xxx39 1 ກີບ USSD 27/10/2022 11:19 AM
20584xxx39 1 ກີບ USSD 24/10/2022 05:31 PM
20769xxx27 10 ກີບ USSD 22/10/2022 10:06 AM
20527xxx87 5 ກີບ USSD 20/10/2022 07:46 AM
20766xxx19 5 ກີບ USSD 16/10/2022 06:10 PM
20789xxx51 1 ກີບ USSD 13/10/2022 11:09 AM
20541xxx44 1 ກີບ USSD 12/10/2022 06:23 AM
30544xxx43 505 ກີບ USSD 09/10/2022 08:28 PM
30544xxx43 178 ກີບ USSD 09/10/2022 08:21 PM
30544xxx43 170 ກີບ USSD 09/10/2022 08:20 PM
30544xxx43 567 ກີບ USSD 09/10/2022 08:19 PM
30544xxx43 109 ກີບ USSD 09/10/2022 08:19 PM
30544xxx43 190 ກີບ USSD 09/10/2022 08:18 PM
30544xxx43 100 ກີບ USSD 09/10/2022 08:14 PM
30544xxx43 166 ກີບ USSD 09/10/2022 08:10 PM
30544xxx43 1,155 ກີບ USSD 09/10/2022 08:09 PM
30544xxx43 222 ກີບ USSD 09/10/2022 08:08 PM
30544xxx43 101 ກີບ USSD 09/10/2022 08:07 PM
30544xxx43 121 ກີບ USSD 09/10/2022 08:05 PM
20543xxx41 57 ກີບ USSD 29/09/2022 04:23 PM
20521xxx11 5 ກີບ USSD 27/09/2022 06:52 AM
20586xxx22 5 ກີບ USSD 20/09/2022 10:01 AM
20554xxx42 1,000 ກີບ USSD 08/09/2022 11:29 PM
20555xxx03 10 ກີບ USSD 08/09/2022 02:59 PM
20554xxx22 500 ກີບ USSD 08/09/2022 02:23 PM
20789xxx97 1 ກີບ USSD 08/09/2022 02:11 PM
20766xxx18 56 ກີບ USSD 31/08/2022 08:46 AM
20553xxx60 5 ກີບ USSD 25/08/2022 12:12 AM
20580xxx33 5 ກີບ USSD 16/08/2022 07:46 AM
20553xxx60 5 ກີບ USSD 12/08/2022 07:00 AM
20553xxx60 10 ກີບ USSD 12/08/2022 06:59 AM
20543xxx06 1 ກີບ USSD 07/08/2022 01:55 PM
20767xxx56 10 ກີບ USSD 05/07/2022 07:08 AM
20589xxx89 10 ກີບ USSD 02/07/2022 05:22 AM
20549xxx68 1 ກີບ USSD 14/06/2022 09:33 AM
20767xxx78 7,777 ກີບ USSD 11/06/2022 05:46 PM
20769xxx27 116 ກີບ USSD 04/06/2022 11:32 PM
20778xxx71 1 ກີບ USSD 12/05/2022 10:05 AM
20761xxx87 5,000 ກີບ USSD 08/05/2022 07:13 PM
20769xxx27 30 ກີບ USSD 22/04/2022 10:20 AM
20554xxx71 1,000 ກີບ USSD 09/04/2022 11:20 AM
20564xxx73 1,000 ກີບ USSD 09/04/2022 11:14 AM
20582xxx82 123 ກີບ USSD 09/04/2022 07:10 AM
20760xxx23 10 ກີບ USSD 26/03/2022 12:16 AM
20760xxx23 10 ກີບ USSD 26/03/2022 12:14 AM
20570xxx87 1,000 ກີບ USSD 21/03/2022 07:02 AM
20761xxx23 101 ກີບ USSD 20/03/2022 03:50 AM
20761xxx23 1 ກີບ USSD 20/03/2022 03:48 AM
20761xxx23 102 ກີບ USSD 20/03/2022 03:48 AM
20761xxx23 2 ກີບ USSD 20/03/2022 03:46 AM
20557xxx11 5 ກີບ USSD 26/02/2022 04:33 AM
20557xxx11 5,000 ກີບ USSD 26/02/2022 04:31 AM
20557xxx11 1,000 ກີບ USSD 26/02/2022 02:32 AM
20585xxx11 4 ກີບ USSD 21/02/2022 01:56 PM
20559xxx07 10 ກີບ USSD 11/02/2022 01:56 PM
20559xxx07 57 ກີບ USSD 29/01/2022 11:44 AM
20520xxx33 3 ກີບ USSD 19/01/2022 11:18 PM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 19/01/2022 11:17 PM
20527xxx10 57 ກີບ USSD 19/01/2022 07:39 AM
20526xxx38 75 ກີບ USSD 08/01/2022 01:34 PM
20591xxx65 4 ກີບ USSD 08/01/2022 07:27 AM
20591xxx65 40 ກີບ USSD 08/01/2022 07:26 AM
20558xxx06 121 ກີບ USSD 29/12/2021 02:17 PM
20789xxx83 5 ກີບ USSD 13/12/2021 02:16 AM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 06/12/2021 06:07 PM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 06/12/2021 06:07 PM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 06/12/2021 06:06 PM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 30/11/2021 06:47 PM
20520xxx33 3 ກີບ USSD 30/11/2021 06:47 PM
20591xxx57 3 ກີບ USSD 30/11/2021 06:46 PM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 30/11/2021 06:46 PM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 30/11/2021 06:45 PM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 30/11/2021 06:45 PM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 30/11/2021 06:45 PM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 29/11/2021 09:46 PM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 29/11/2021 06:18 PM
20596xxx11 1,000 ກີບ USSD 22/11/2021 07:41 PM
20570xxx98 9,000 ກີບ USSD 21/11/2021 11:54 AM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 20/11/2021 07:40 PM
20520xxx33 10 ກີບ USSD 20/11/2021 07:02 PM
20575xxx78 5 ກີບ USSD 19/11/2021 02:16 AM
20545xxx55 5 ກີບ USSD 10/11/2021 09:21 PM
20764xxx09 21 ກີບ USSD 10/11/2021 06:47 PM
20764xxx09 21 ກີບ USSD 10/11/2021 06:45 PM
20557xxx14 10 ກີບ USSD 06/11/2021 11:55 AM
20773xxx47 5 ກີບ USSD 30/10/2021 05:26 AM
20763xxx73 313 ກີບ USSD 27/10/2021 08:28 PM
20593xxx15 25 ກີບ USSD 18/10/2021 12:39 PM
20593xxx15 10 ກີບ USSD 18/10/2021 12:12 PM
20556xxx37 5 ກີບ USSD 18/10/2021 07:21 AM
20595xxx36 57 ກີບ USSD 16/10/2021 09:30 AM
20595xxx36 19 ກີບ USSD 16/10/2021 09:30 AM
20595xxx36 19 ກີບ USSD 16/10/2021 09:30 AM
20556xxx37 2 ກີບ USSD 15/10/2021 08:15 PM
20556xxx37 5 ກີບ USSD 15/10/2021 02:01 AM
20556xxx37 5 ກີບ USSD 15/10/2021 01:56 AM
20597xxx05 2,000 ກີບ USSD 08/10/2021 10:46 PM
20569xxx12 555 ກີບ USSD 08/10/2021 01:43 AM
20569xxx12 111 ກີບ USSD 08/10/2021 01:40 AM
20568xxx08 5 ກີບ USSD 07/10/2021 07:11 PM
20546xxx56 10,000 ກີບ USSD 06/10/2021 02:00 PM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 02/10/2021 09:41 PM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 02/10/2021 09:38 PM
20520xxx33 3 ກີບ USSD 02/10/2021 09:36 PM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 02/10/2021 08:43 PM
20524xxx32 10 ກີບ USSD 30/09/2021 09:24 PM
20590xxx90 3 ກີບ USSD 30/09/2021 01:08 AM
20560xxx41 1 ກີບ USSD 22/09/2021 02:13 PM
20591xxx57 100 ກີບ USSD 15/09/2021 06:06 PM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 14/09/2021 11:09 PM
20542xxx04 1,000 ກີບ USSD 14/09/2021 09:53 PM
20783xxx33 120 ກີບ USSD 14/09/2021 07:10 PM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 12/09/2021 09:00 PM
20599xxx67 50 ກີບ USSD 12/09/2021 04:57 AM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 10/09/2021 09:08 PM
20520xxx33 3 ກີບ USSD 10/09/2021 09:05 PM
20591xxx57 1 ກີບ USSD 10/09/2021 09:02 PM
20591xxx57 57 ກີບ USSD 10/09/2021 06:55 PM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 10/09/2021 06:52 PM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 09/09/2021 10:43 AM
20520xxx33 57 ກີບ USSD 09/09/2021 10:35 AM
20520xxx33 10 ກີບ USSD 09/09/2021 10:17 AM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 09/09/2021 10:15 AM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 09/09/2021 10:13 AM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 09/09/2021 10:04 AM
20520xxx33 100 ກີບ USSD 08/09/2021 08:59 PM
20586xxx01 10,000 ກີບ USSD 08/09/2021 09:20 AM
20556xxx37 5 ກີບ USSD 08/09/2021 01:43 AM
20556xxx37 5 ກີບ USSD 06/09/2021 04:20 PM
20556xxx37 5 ກີບ USSD 06/09/2021 04:17 PM
20585xxx05 5 ກີບ USSD 05/09/2021 01:30 PM
20575xxx78 1 ກີບ USSD 04/09/2021 03:14 AM
20599xxx05 3 ກີບ USSD 03/09/2021 12:43 AM
20773xxx12 101 ກີບ USSD 25/08/2021 01:00 PM
30519xxx40 4,900 ກີບ USSD 21/08/2021 10:56 PM
20568xxx40 5 ກີບ USSD 02/06/2021 03:50 AM
20552xxx21 1,000 ກີບ MSERVICES 01/06/2021 10:40 PM
20561xxx93 900 ກີບ MSERVICES 01/06/2021 07:53 PM
20550xxx62 1,000 ກີບ MSERVICES 01/06/2021 05:05 PM
20525xxx95 1,482 ກີບ MSERVICES 01/06/2021 10:32 AM
20555xxx94 20,000 ກີບ MSERVICES 01/06/2021 12:15 AM
20586xxx56 800 ກີບ MSERVICES 31/05/2021 09:15 PM
20583xxx24 900 ກີບ MSERVICES 31/05/2021 08:52 PM
20580xxx54 1,000 ກີບ MSERVICES 31/05/2021 05:23 PM
20560xxx43 2,000 ກີບ MSERVICES 31/05/2021 04:31 PM
20521xxx91 20 ກີບ USSD 31/05/2021 02:09 PM
20584xxx30 9 ກີບ MSERVICES 31/05/2021 01:18 PM
20528xxx54 1,000 ກີບ MSERVICES 31/05/2021 11:29 AM
20559xxx22 1,000 ກີບ MSERVICES 31/05/2021 09:01 AM
20560xxx09 1,000 ກີບ MSERVICES 31/05/2021 12:50 AM
20548xxx80 20 ກີບ USSD 30/05/2021 11:45 PM
20565xxx56 900 ກີບ MSERVICES 30/05/2021 09:32 PM
20553xxx37 1,000 ກີບ MSERVICES 30/05/2021 08:56 PM
20547xxx68 550 ກີບ MSERVICES 30/05/2021 08:13 PM
20556xxx66 800 ກີບ MSERVICES 30/05/2021 07:19 PM
20588xxx77 400 ກີບ MSERVICES 30/05/2021 05:19 PM
20575xxx35 400 ກີບ MSERVICES 30/05/2021 04:14 PM
20580xxx15 1,000 ກີບ MSERVICES 30/05/2021 03:20 PM
20544xxx57 5,000 ກີບ USSD 30/05/2021 02:30 PM
20561xxx93 800 ກີບ MSERVICES 30/05/2021 02:21 PM
20583xxx93 1,000 ກີບ USSD 30/05/2021 01:00 PM
20592xxx11 2,000 ກີບ MSERVICES 30/05/2021 12:46 PM
20561xxx93 700 ກີບ MSERVICES 30/05/2021 10:59 AM
20589xxx65 300 ກີບ MSERVICES 30/05/2021 08:32 AM
20581xxx18 300 ກີບ USSD 30/05/2021 07:45 AM
20594xxx15 57 ກີບ USSD 29/05/2021 06:58 PM
20775xxx90 101 ກີບ USSD 29/05/2021 06:22 PM
20580xxx32 100 ກີບ MSERVICES 29/05/2021 06:08 PM
20580xxx32 1,800 ກີບ MSERVICES 29/05/2021 06:08 PM
20524xxx86 10,000 ກີບ USSD 29/05/2021 02:45 PM
20543xxx42 500 ກີບ MSERVICES 29/05/2021 02:32 PM
20559xxx46 96 ກີບ MSERVICES 29/05/2021 02:12 PM
20561xxx14 19 ກີບ USSD 29/05/2021 09:45 AM
20570xxx26 900 ກີບ MSERVICES 29/05/2021 08:59 AM
20593xxx68 5 ກີບ USSD 29/05/2021 06:18 AM
20594xxx15 113 ກີບ USSD 29/05/2021 06:04 AM
20520xxx17 2,000 ກີບ MSERVICES 28/05/2021 10:32 PM
20524xxx78 10,000 ກີບ USSD 28/05/2021 09:13 PM
20586xxx23 57 ກີບ USSD 28/05/2021 03:22 PM
20541xxx56 500 ກີບ MSERVICES 28/05/2021 02:38 PM
20544xxx12 400 ກີບ MSERVICES 28/05/2021 02:11 PM
20547xxx40 250 ກີບ MSERVICES 28/05/2021 01:38 PM
20780xxx96 10 ກີບ USSD 28/05/2021 12:40 PM
20561xxx14 19 ກີບ USSD 28/05/2021 12:11 PM
20561xxx14 19 ກີບ USSD 28/05/2021 10:43 AM
20567xxx73 978 ກີບ MSERVICES 28/05/2021 06:55 AM
20555xxx48 1,000 ກີບ MSERVICES 28/05/2021 05:38 AM
20562xxx17 300 ກີບ MSERVICES 27/05/2021 11:31 PM
20590xxx12 1,000 ກີບ MSERVICES 27/05/2021 11:15 PM
20520xxx83 10,053 ກີບ USSD 27/05/2021 08:59 PM
20583xxx95 96 ກີບ MSERVICES 27/05/2021 07:54 PM
ຊ່ອງທາງການຮ່ວມບໍລິຈາກ ຕ້ານໄພ Covid-19
M-phone / Net Sim / Win-phone

ກົດ * 5577 * ຈຳນວນເງິນ ຫຼື ລະຫັດບັດຕື່ມເງິນ # ໂທອອກ


ແລ້ວເຂົ້າໄປທີ່ເມນູ

Prepaid

ກົດ * 5577 * ຈຳນວນເງິນ ຫຼື ລະຫັດບັດຕື່ມເງິນ # ໂທອອກ

ໂອນເງິນໄປທີ່ເບີ 2054452222
ສຳລັບ M-Money ຈະລາຍງານຍອດລວມໄປແຕ່ລະອາທິດ.
ເລີ່ມວັນທີ່ 05 - 31 ພຶດສະພາ 2021

ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ຮ່ວມໃຈຕ້ານໄພ Covid-19


Lao Telecom - 2021